Ambassador Vermogensbeheer

Vergunning van de AFM
Pure en persoonlijke aanpak
Aandelen met aantrekkelijke waarderingen

Privacy Policy

Privacy en cookieverklaring

Ambassador Vermogensbeheer verwerkt persoonsgegevens bij de uitoefening van de werkzaamheden. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een groot goed. In dit document geven wij u meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres en BSN-nummer. Echter ook andere gegevens kunnen op zichzelf staand of in samenhang met andere gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Waarom verwerkt Ambassador Vermogensbeheer uw persoonsgegevens? Ambassador Vermogensbeheer verzamelt en verwerkt gegevens over haar cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om web-statistieken te ontwikkelen. Daarnaast verzamelt en bewerkt Ambassador Vermogensbeheer persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers.

Welke persoonsgegevens verwerkt Ambassador Vermogensbeheer en waarom? Ambassador Vermogensbeheer verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien er voor deze verwerking een grondslag is in een met de persoon afgesloten overeenkomst of wanneer dit noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens van cliënten Van onze cliënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens die op een paspoort of vergelijkbaar ID document zijn opgenomen
 • Beroep en, indien van toepassing, de functie die een persoon uitoefent in een onderneming
 • Nummer van bank- en effectenrekening
 • Gegevens met betrekking tot het login systeem van Ambassador Vermogensbeheer
 • Gegevens over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring, etc.

Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:

 • Strafrechtelijke gegevens
 • Biometrische gegevens, voor zover deze blijken uit het ID-bewijs

Gegevens verkregen van derden:

 • Gegevens over ondernemingen en hun vertegenwoordigers via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.
 • Gegevens uit publieke, openbare bronnen zoals BKR, faillissementsregisters, kranten, internet en sociale media.

Persoonsgegevens van bezoekers van de website Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u zich wenst in te schrijven voor een nieuwsbrief via de website hebben wij een aantal van uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt. Wij zullen u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Wij zullen daarnaast deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

De gegevens die we vastleggen zijn de volgende:

 • Geanonimiseerde IP-adressen
 • Gegevens over de het bezoek van de pagina, of zoekopdrachten op de pagina
 • Indien u zich via de website abonneert op de nieuwsbrief van Ambassador Vermogensbeheer, ontvangen wij daartoe uw e-mailadres
 • Cookies (zie voor meer informatie hieronder)

Ambassador Vermogensbeheer tracht niet via deze website gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Ambassador Vermogensbeheer wel zou trachten dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Ambassador Vermogensbeheer instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers Wij verwerken onder meer de volgende gegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige contactgegevens
 • Nationaliteit, geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften en diploma’s, referenties
 • Bankrekeningnummer
 • Polis- of klantnummer zorgverzekeraar
 • Pasfoto
 • (Kopie) ID-bewijs of paspoort
 • BSN

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken.

De persoonsgegevens die wij van kandidaten, sollicitanten en werknemers ontvangen, verwerken wij voor de volgende doeleinden: om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren, om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van ons kantoor, IT-infrastructuur en om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Cookies op de website Met behulp van cookies bewaren we bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. De hiermee verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze websites.

Wij verwerken de volgende gegevens van gebruikers van onze website: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze websites en –pagina’s bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de websites die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde) en welke informatie u bekijkt.

In ons Cookiestatement dat op de website is te vinden, leest u welke cookies wij precies gebruiken en waarvoor. Hierin kunt u ook lezen hoe u categorieën van cookies uitschakelt zodat hiervan geen cookies meer worden opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaart Ambassador Vermogensbeheer uw persoonsgegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Kan Ambassador Vermogensbeheer uw persoonsgegevens delen met derden? Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht het voor de dienstverlening aan u of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dat uitsluitend doen indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Hoe beveiligt Ambassador Vermogensbeheer uw persoonsgegevens? Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Kunt u de vastgelegde persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen? U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ambassador Vermogensbeheer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ambassadorvermogensbeheer.nl. Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek.

Hoe kunt u een klacht indienen over de wijze waarop Ambassador Vermogensbeheer met persoonsgegevens omgaat? Indien u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop Ambassador Vermogensbeheer met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van Ambassador Vermogensbeheer.

U kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres info@ambassadorvermogensbeheer.nl of per gewone post:

Ambassador Vermogensbeheer Achterom 7 1261 EE Blaricum

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het indienen van een klacht kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ambassador Vermogensbeheer Disclaimer

Disclaimer

Ambassador Vermogensbeheer betracht bij het samenstellen van deze website de grootste mogelijke zorgvuldigheid. Ambassador Vermogensbeheer houdt haar informatie zo actueel mogelijk. Ondanks deze intentie is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie niet altijd correct is. Ambassador Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen enkel recht worden ontleend.

Deze website biedt ook toegang tot andere internetsites en/of informatiebronnen van derden. Ambassador Vermogensbeheer kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische presentaties, inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande expliciete toestemming van Ambassador Vermogensbeheer.

500+

Miljoen beheerd vermogen

4

Mandaten waar u de keuze uit heeft

2002

Oprichting Ambassador Vermogensbeheer

Tientallen

Jaren ervaring in ons team

Puur & Persoonlijk

Wij kopen graag één euro voor 70 cent.
Wij zijn door Finner.nl met 5 sterren beoordeeld vanwege onze:
 • Organisatie
  5
 • Beleggingsbeleid
  4
 • Kostenbeleid
  5
 • Risicobeleid
  5
Wij zijn door Vermogensbeheer.nl met 5 sterren beoordeeld vanwege onze:
 • Onafhankelijkheid
  5
 • Transparantie
  5
 • Kosten
  4
 • Organisatie
  5

Waarom klanten voor ons kiezen

Wordt u onze ambassadeur?

Maak kennis met Ambassador

Ambassador Vermogensbeheer is een boetiek op het gebied van Value beleggen. In essentie komt deze beleggingsfilosofie erop neer dat we bedrijven selecteren, waarvan de prijs die we betalen met een flinke korting noteert op de door onszelf berekende intrinsieke waarde van het betreffende bedrijf.

De onderwaardering wordt vastgesteld op basis van gedegen fundamenteel onderzoek. Dit wordt bepaald door onze eigen analisten.

Meer dan enkel portefeuillebeheer

Vermogen beheren bij Ambassador Vermogensbeheer is meer dan alleen het beheren van vermogen. Ambassador Vermogensbeheer staat voor Puur & Persoonlijk en dat ervaart u in de vorm van onderscheidende beleggingsideeën en persoonlijk contact.

Wij zijn van mening dat het bij vermogensbeheer draait om vertrouwen. Vertrouwen is voor ons enorm belangrijk en dat willen wij tot in alle facetten uitdragen. Dit doen wij door een persoonlijke benadering, optimale communicatie en transparantie (rendement & kosten). Hier horen eigenschappen bij zoals durf, visie en creativiteit.

Geen kille zakelijkheid maar regelmatig overleg in goede en mindere tijden.

Omdat u zich aangesproken voelt door onze:
 • Beleggingsfilosofie Value Beleggen
 • Puur & persoonlijke aanpak
 • Eigen research
 • Stabiele en aantrekkelijke rendementen
Wij zijn door Vermogensbeheer.nl met 5 sterren beoordeeld vanwege onze:
 • Onafhankelijkheid
 • Transparantie
 • Kosten
 • Organisatie

Deze vragen stelde u het meest

Wat zijn de kosten?

Over het belegd vermogen rekent Ambassador op jaarbasis een vergoeding conform onderstaande staffel:

Staffel

% excl. BTW

over het beheerd vermogen tot € 500.000,-

1,40%

over het meerdere tot € 1.000.000,-

1,20%

over het meerdere vanaf € 1.000.000,-

1,00%

Naast deze vergoeding rekent Ambassador € 50,- excl. BTW per kwartaal aan Toezichtkosten.
Kosten dienstverlening depotbank

Naast de beheervergoeding van Ambassador brengt de depotbank (ABN Amro, InsingerGilissen of Saxo Bank) een all-in vergoeding (vrijgesteld van BTW) in rekening. De hoogte van de vergoeding verschilt per depotbank en is onder meer afhankelijk van de hoogte van het belegd vermogen.

Deze vergoeding dekt naast de transactiekosten de volgende dienstverlening: het aanhouden van de rekening, de effectenadministratie en afhandeling van corporate actions, online toegang, het opstellen van een fiscaal overzicht en dergelijke. Eventuele stamp duties, financial transaction taxes en uitleveringskosten van beleggingsproducten worden apart in rekening gebracht. De exacte voorwaarden kunnen per depotbank verschillen.

Kosten financiële instrumenten

Naast de kosten van dienstverlening betaalt u eventueel ook indirect kosten voor de beleggingsfondsen en trackers in uw portefeuille. Deze kosten zijn niet direct zichtbaar omdat de kosten worden verwerkt in de koers van het betreffende financiële instrument. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal beleggingsfondsen en trackers in portefeuille.

Vergelijkende kostenmaatstaf

Hieronder vindt u een indicatief overzicht van de totaal te verwachten kosten gedurende een jaar bij een gemiddeld vermogen van € 500.000,-.

Kostensoort

%

% excl. BTW

Kosten dienstverlening Ambassador

Beheervergoeding Ambassador

1,40%

€ 7.000

Toezichthouderskosten

0,04%

€ 200

BTW (21%)

0,30%

€ 1.512

Kosten dienstverlening Ambassador

All-in fee vergoeding depotbank

0,15%

€ 750

Overige kosten

Overige kosten, belastingen

0,06%

€ 300

Impliciete transactiekosten (bied-laat kosten)

0,04%

€ 200

Kosten financiële instrumenten

Fondskosten (o.a. Beleggingsfondsen, ETF’s)

0,00%

€ -

Totale kosten

1,99%

€ 9.962

Wat zijn de rendementen?

Op deze pagina vindt u voor Value, Dividend en Beursgenoteerd Vastgoed de in het verleden behaalde netto rendementen (na kosten). Iedere maand wordt het gemiddeld rendement van een representatief aantal bestaande beheerportefeuilles berekend.

Hoe onderscheiden jullie je van andere vermogensbeheerders?

Wij onderscheiden ons door middel van onze beleggingsfilosofie. In essentie komt deze beleggingsfilosofie erop neer dat we bedrijven selecteren, waarvan de koers onder de door onszelf berekende intrinsieke waarde van het betreffende bedrijf noteert. De intrinsieke waarde van de beleggingen wordt bepaald door onze eigen analisten die continu research publiceren ten behoeve van onze modelportefeuilles en mandaten.

In grote lijnen moet een belegging bij ons voldoen aan drie pijlers: de belegging dient ondergewaardeerd te zijn, er dient een trigger aanwezig te zijn om deze onderwaardering eruit te halen, voor het wachten hierop willen wij beloond worden met een goed dividend/rente.

Hoe is het met de veiligheid van mijn geld/beleggingen?

De rekeningen van onze klanten worden op hun eigen naam aangehouden bij één van onze depotbanken. Mocht er onverhoopt iets misgaan met Ambassador of de depotbank dan wordt uw portefeuille daardoor niet geraakt. De effecten staan in het bewaarbedrijf van de bank op uw naam. Voor liquiditeiten op die rekening geldt het depositogarantiestelsel.

Moet ik nu wel beleggen?

Ja, er is altijd wel een reden om niet te investeren, maar bedenk dat tijd in de markt belangrijker is dan het timen van de markt.

Vermogensgroei door te profiteren van ondergewaardeerde beleggingen?

Ontvang geheel vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden